Homogenization of a parabolic model of ferromagnetism