Confini e territori in età moderna: spunti di riflessione