Fuzzy alarm system for laser gyroscopes degradation