G. Hermann æad Oedipum RegemÆ 1345~1365: vicende di una restituzione metrica