Optical gain in dye impregnated oxidized porous silicon waveguides