Deuteron electrodisintegration near threshold with the Bonn potential