Mechanical properties of hydrophilic copolymers of 2-hidroxyethylmethacrylate with ethylmethacrylate, n-butylacrylate and dodecylmethacrylate