Sergej Bolmat, Sami po sebe, Ad marginem, Koeln 2000