Tucidide ed Erodoto: autoi ekateroi exiosan nikan in Thuc. V 41