tecniche costruttive adatte ai paesi in via di sviluppo: criteri per l'impostazione di una ricerca