Plasma ammonia response to exercise as an index of training status