Pale, sassi, zime: indicatori di monti in val di Fiemme