Yidali Gongchandang yu Zhonghua Renmin Gongheguo: zhengzhi lianxi yu jiaoliu (1949-1965) 意大利共产党与中华人民共和国:政治联系与教育 1949-1965 [The Communist Party of Italy and People's China: Political Ties and Exchanges (1949-1965)]