Tolerance analysis of planar arrays through Minkowski-based interval analysis