Tolerance analysis of antenna arrays through interval analysis